رمان یک نگاه | فروشگاه رمان کده

رمان یک نگاه

تاریخ انتشار: 19/03/28
  • انتشارات: شقایق
  • تعداد صفحات: 863
  • تیراژ: 1000
  • شابک: 178 344 11141 8 7
  • نوبت چاپ: اول 1396
  • نویسنده: سمیرا جمالی نیا
بهاء: 850,000ریال | 700,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در رمان یک نگاه خواهید خواند ...

رمان یک نگاه نوشته سمیرا جمالی نیا

تقدیم به تو،
غزل سرزمینم که غزلوارههای به تاراج رفتهات را با ترس گفتی، با اشک نوشتم.
تقدیم به تویی که سکوتت را شکستی و راز هزار پنهان شدهی پستوی دلت را با تنی لرزان و لبی به
دندان گرفته، برملا کردی.
تقدیم به تمام غزلهایی که
در مشاعرهی بیرحم زمانه، بیت به بیت دخترانگیشان، زمزمه شده است.

دستام رو دور لیوان حلقه میکنم و میذارم تا گرمای اون،
یخ دستام رو ذوب کنه. مثل تمام این پنج سال چشمم ممیدوزم
به اتاق خالی و پر از خیال طبقهی دوم خونمهی روبمهرویمی و
میشینم و سعی میکنم یادم بیاد. سعی میکنم به خاطر بیمارم
که دلم کی و کجا به دام نگاهش افتاد؟ سعی میکنم بفهممم کیمی
میش نگاهم رو گرگ نگاهش درید و به مسملخ دوسمد داشمتن
برد؟ سعی میکنم بفهمم چقدر دوسمش داشمتم، سمعی ممیکنم
یادم بیاد اونم دوستم داشد؟
سعی میکنم و خسته از این همه تلاش بماز برمیگمردم بمه
لحظه حال و اکنون.
مثل هر روز صبح این پنج سال، لیوان چای ….