رمان یاغی نوشته زهرا قاسم زاده

رمان یاغی

تاریخ انتشار: 19/03/28
  • انتشارات: شقایق
  • تعداد صفحات: 832
  • نوبت چاپ: دوم 1396
  • نویسنده: زهرا قاسم زاده
بهاء: 950,000ریال | 890,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در رمان یاغی خواهید خواند ...

رمان یاغی نوشته زهرا قاسم زاده ( گیسو)

میخواهی به من تکیه کنی؟
حرفی نیست اما…
آویزه گوشت کن!
من دیوار ترک خوردهام…
تحمل تکیه را دارم!
اما تحملِ…
“ضربه” را
“نه”

چنگ زدم به یکی از ” کیو”ها و برداشگگگ. بی بیتوجه به او که دنبالم
میآمد و مرتب برای خود راه حل ردیف میکرد، پلهها را یکی دوتا بالا رف.م
و اول از ه ه دست بردم س ت دیوار و چراغ را روشن کردمی
بلافاصگله دو چراغ سگفیی آویز روی میز بیلیارد روشن شد و چش انم از
دیدن وسیلهی مهیج و مورد علاقهام برق زدی
به س .ب قدم برداش.م و ” کیو ” ی در دس.م را روی میز پرت کردمی
دسگت بردم سگ ت کت اسگرورتم وبه ثانیهای از تن بیرون کشگیدمب و بر
روی مبل کنار دیوار پرتب کردمی صدای مزخرف و بلند تکنو و باس از سالن
پایین به شگدت در گوشگم بالا و پایین میپریدی این بار و شاید برای اولین بار
حوصله این موزیک را نداش.م!
– معلومه کجایی!؟ییی با توام دوساع.ه! حواست به دو کلوم حرفای من بود
یا نه؟
دسگت بردم سگ ت آس.ینهای پیراهن اندامیام و شروع کردم به تا کردن
آنها روبه بالاییی از مچ تا آرنجی
نگاه بیتوجهام را که دید، پوفی کرد و دس.ی بر پشت گردنب کشیدی