رمان یادداشت های یک گمشده

رمان یادداشت های یک گمشده

تاریخ انتشار: 19/05/10
  • انتشارات: صدای معاصر
  • تعداد صفحات: 486
  • نویسنده: بهاره حسنی
بهاء: 650,000ریال | 580,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در رمان یادداشت های یک گمشده خواهید خواند ...

رمان یادداشت های یک گمشده نوشته بهاره حسنی

قبولم نمیکنی سرمه؟ تو که میدونی ياسین میخواد با مرضیه ازدواج
کنه.
میدانستم. من بهتر از هرکسی از اين پیوند شوم خبر داشتم.
ـ نمیتونی يه کم، فقط يه کم با من مهربونتر باشی؟
ناامیدانه ادامه داد:
ـ خیال میکردم حالا که از فکر ياسین دراومدی، میتونی درکم کنی
و با دلم راه بیايی.
قدمی به عقب برداشت. بازهم عقبتر و من حس کردم با هرقدم،
اندک‌اندک راه تنفسم آزادتر میشود.
ـ باشه. من بازم صبر میکنم. اونقدر صبر میکنم تا دلت با دلم کنار
بیاد. فقط اينو بدون سرمه…
به آنی سراپای وجودش را هاله‌ای از خشم پر کرد و مثل مردی زخم خورده
زير لب غريد.
ـ اول و آخر مال منی. تو هیچ انتخاب ديگه ای، به جز من نداری. اينو
تو گوشت فرو کن.
با کف دست به تخت سینه اش کوفت.
ـ تو تا ابد زن زندگی يزدانی.
به خودم لرزيدم و با ترس به جای خالی يزدان نگاه کردم که به سرعت
مثال جادوی شعبده بازان از صحن خانه محو شده بود.