رمان گوش ماهی

رمان گوش ماهی

تاریخ انتشار: 19/05/01
  • انتشارات: شقایق
  • تعداد صفحات: 1069
  • نویسنده: مدیا خجسته
بهاء: 1,180,000ریال | 1,000,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در رمان گوش ماهی خواهید خواند ...

رمان گوش ماهی نوشته مدیا خجسته

تهران 88
روي تخت دراز میکشم و چشمانم را با لذت میبندم. بعد از گذشت چهار سال،
همه چیز دقیقا مثل همان روزي است که رفتم. چراغها خاموش است و دیگر
نمیتوانم با دقت زل بزنم به وسیلهها اما در همین تاریک روشنی هم میتوانم
تشخیص بدهم که جاي هیچ چیزي عوض نشده. با اینکه میدانم مامان اجازه نداده
در این مدت احدي پایش را توي این اتاق بگذارد، اما باز هم اینقدر تمیز و مرتب
است که انگار نه انگار که چهار سال خالی بوده!
پوزخند کج و معوجی که کنج لبم خانه میکند دست خودم نیست. سرم را تکانی
میدهم و نفس سنگینم را به بیرون فوت میکنم. دستانم را زیر سرم میگذارم و به
سقف خیره میشوم. روزهاي سخت و پر خاطره تمام شد. شاید بهتر است بگویم
روزهاي نکبت بارِ لعنتی، ولی نه… بیانصافی است. حداقل به خاطر پیدا کردن
دوستی که داشتنش به همهي روزهاي این تبعید میارزید. یکهو یادش میافتم که
از وقتی راهمان از اتوبان جدا شد از او خبر ندارم. یعنی جابهجا شده؟