رمان کابوس ناتمام

رمان کابوس ناتمام

تاریخ انتشار: 19/05/01
  • تعداد صفحات: 576
  • انتشارات: شقایق
  • نویسنده: ثنا نصیری
بهاء: 680,000ریال | 600,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در رمان کابوس ناتمام خواهید خواند ...

رمان کابوس ناتمام نوشته ثنا نصیری

پشت چراغ قرمز ایستاد. صداي آهنگی را که از رادیو در حال پخش بود،
زیاد کرد. انگشتانش روي فرمان ضرب گرفت. حس و حال خانه را نداشت؛
مثل تمام ششم اکتبر این سالها. اصلا حس و حال هیچکس را نداشت. در
چنین شبی تنهایی را ترجیح میداد. نه! چنین شبی باید آرا کنارش میبود؛
اما حالا کجا بود؟ چهقدر فاصله داشتند از هم!
خیره به ثانیه شماري که سیر نزولی داشت، سرش را به پشتی صندلی تکیه
داد و زیر لب گفت:
«؟ تولدمه! کجایی »
لبخند نشست گوشهي لبش. دلش گرفته بود. شمارههاي قرمز مقابلش را
تار دید. ندید! پلک که بست، تصویر آرا را دید. با همان قد بلند و چهرهي
خندانش، با شاخهي گلی در دست و نگاه عاشقش، با پیراهن بلند گلداري که
خودش برایش خریده بود؛ در محلهي مونمارت، مقابل کافهاي کوچک به
انتظارش ایستاده بود. به سمتش که قدم برداشت، آرا دستهاي از موهایش را
پشت گوشش فرستاد و لبخندش عمق گرفت. نزدیکش شد و مقابلش ایستاد.
آرا گل را سمتش گرفت و با لهجهي فرانسوي و به زحمت گفت:
«. تولدت… مبارك! عشقم »