رمان چتر خیس نوشته مریم سلطانی

رمان چتر خیس

تاریخ انتشار: 19/03/28
  • انتشارات: شقایق
  • تعداد صفحات: 554
  • نویسنده: مریم سلطانی
بهاء: 550,000ریال | 480,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در رمان چتر خیس خواهید خواند ...

رمان چتر خیس نوشته مریم سلطانی

از غم عشق چه باید میکرد
میتوان قصه نوشت شعر سرود
میتوان دل خوش کرد به کلامی و شنید
از تو خط و نامهی سرد
میتوان داغ شد و شعله کشید
فروغ فرخزاد

تک زنگ خورد. با عجله از پشت میز بلند شدم و در جواب نگاه
پرسوال مامان گفتم:
بچهها اومدن دنبالم باید برم. –
با این حرف، با برداشنتن کینو و کلاسنورم روی مینز، از
آشپزخانه بیرون آمدم. در جواب مامان که میگفت:
پس صبحانهات چی؟ –
گفتم:
دیرم شده مامان، سرراه یه چیزی میگیرم میخورم. –
در حال پوشنیدن کفشهنایم، صندای دوبنارهی گوشنی از
داخل جیبم بلند شد. توجهی نکردم. میدانستم تا برسنم پنایین،…