رمان ناگفته ها

رمان ناگفته ها

تاریخ انتشار: 19/05/01
  • انتشارات: شقایق
  • تعداد صفحات: 685
  • نویسنده: بهاره حسینی
بهاء: 780,000ریال | 670,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در رمان ناگفته ها خواهید خواند ...

رمان ناگفته ها نوشته بهاره حسینی

با تکان هواپیما از خواب پریدم و کتاب از روي پاهایم سر خورد و
کف هواپیما افتاد. خم شدم تا آن را بردارم. ولی کسی که کنار من
نشسته بود سریعتر از من خم شد و کتاب را که تقریبا زیر پاي خودش
افتاده بود، برداشت و به دستم داد. سرم را بلند کردم و با لبخند، از
چهرهي جوان و خنده رویش تشکر کردم. وقتی که سوار شده بودم
هنوز صندلی کناريام خالی بود. تقریبا اولین مسافري بودم که سوار
شده بود و خسته و خواب آلود، همان لحظات اول خوابم برده بود و
متوجه نشده بودم که چه زمانی صندلی کناريام پر شده است.
متشکرم!
کتاب را جلوي چشمانش گرفت و جلدش را نگاه کرد و با لبخند و به
فارسی غلیظ و با لهجهایی گفت:
بیتو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم!
پرواز با » خندهام را فرو خوردم و دستم را براي گرفتن کتاب
فریدون مشیري دراز کردم. کتاب را کف دستم گذاشت و « خورشید
دست دیگرش را به طرفم دراز کرد. کتاب را روي زانوانم گذاشتم و با
او دست دادم.