رمان مبتلا

رمان مبتلا

تاریخ انتشار: 19/05/01
  • انتشارات: شقایق
  • تعداد صفحات: 479
  • نویسنده: مائده باوندپور
بهاء: 620,000ریال | 550,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در رمان مبتلا خواهید خواند ...

رمان مبتلا نوشته مائده باوندپور

نفس سنگین و خستهاش را روي تن سرد پنجره رها کرد.
چشمانش خیره به سیاهی بیرون بود، اما فکرش همه جا بود و
هیچ جا نبود. ذهنش براي خودش بازار شامی بود بس که آشفته
بود. دلتنگ بود و در سرش سوداي آغوش مادر داشت. دوري از
خانواده برایش بسیار سخت بود.
یک هفته از آمدنش به این شهر بیدر و پیکر نگذشته بود و این
حال را داشت، واي به حال روزهاي پیش رو!
ماهمنیر حال پریشان دخترك را میدید و کاري از دستش ساخته
نبود. او باید خودش با شرایط جدید کنار میآمد و ماهمنیر
میدانست که میتواند.
پیرزن بهتر دید خودش این سکوت را بشکند و همصحبتش شود.
مهمان یک روزهاش کمی غریبگی میکرد. لیوان داغی را که در دست
داشت به دست دیگرش داد و گفت:
دختر قشنگم؟
آساره با شنیدن صداي ماهمنیر از دنیاي فکر و خیال جدا شد و…

 

از فایل PDF نمونه قبل از خرید میتوانید استفاده کنید