رمان سمفونی

رمان سمفونی

تاریخ انتشار: 19/05/01
  • انتشارات: شقایق
  • تعداد صفحات: 512
  • نویسنده: عادله حسینی
بهاء: 650,000ریال | 580,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در رمان سمفونی خواهید خواند ...

رمان سمفونی نوشته عادله حسینی

دستهایم را درون جیب پلیورم فرو میکنم؛ از شانه به دیوار کنار پنجره
تکیه میدهم. برگریزان حیاط این خانه تحولی است که هیچوقت جذابیت
خودش را از دست نمیدهد. رقص برگها برایم حکم استادانهترین پایکوبیها
را دارد. برگهایی که براي لمس زمین عجولند؛ این معاشقه را دوست دارند و
هر سال چه بیمقاومت به آن تن میدهند.
شانهام با قرارگرفتن چیزي سنگین میشود. سر میچرخانم. دستان
مادرجون مشغول مرتبکردن شنل بافت روي شانههایم است. دستم را عقب
میبرم و روي دستش میگذارم:
سرد نیست قربونت برم… عادت داري نگران من باشیها!
مهربان نگاهم میکند:
سرد که هست، تو نمیخواي مراقب خودت باشی. این ساختمون قدیمی
که مثل آپارتمانهاي خودتون پنجرهي دوجداره نداره. از لاي تمام در و
پنجرههاش باد میاد.
اعتراض دیگري نمیکنم. دستم را برمیدارم و او باز هم با وسواس شنل را
مرتب میکند. در دلم میشمارم، میدانم نهایتا به عدد چهار میرسم. یک،
دو، سه،..