رمان تو هم عاشقی

رمان توهم عاشقی

تاریخ انتشار: 19/03/31
  • انتشارات: شقایق
  • تعداد صفحات: 697
  • نویسنده: اکرم حسین زاده (امیدوار)
بهاء: 700,000ریال | 600,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در رمان توهم عاشقی خواهید خواند ...

مقدمه
عشق واژهي غریبی است؛
بهم میپیچد
فکر و احساسو دل و عقل مرا
عشق هر لحظه به من میگوید:
«! چه بگویم، چه کنم راه به قلبت جویم »
عشق و ایمان دل و تن را چو به عرفان برده
حرمتشجان و نفسرا سوي تو آورده
من به امید نگاهت قلب و احساسبه چنگال اسارت بردم
در پی لمسحضورت هر توهم به تمنا بردم
آن توهم که دلم بند تو کرد
لحظهي ناب ظهورت به حقیقت پیوست
« ندا نجفی »

چشم دوخته بود به پنجرهي قدي روبرویش، جایی آن سوي شیشه،
جایی حتی فراتر از شبی که در آن بود. شبی که ستارگانش بیریا،
بیخستگی، نور میپاشیدند. شبی که انگار شب نبود. حجم وسیع
روبهرویش، با آن همه چراغ، روز بود!
دستانش را آرام بالا برد و سر انگشتان ظریفش را چسباند به شیشه،
دلش آن سوي حفاظ را میخواست، آن سوي پنجره و شاید آن سوي
شهر و دیار و مرز! سکوت آن طرف شیشه میارزید به صداي پرِ از
هیاهوي این سو، عجیب میخواست فرار کند، برود! نهتنها جایی دیگر که
زمانی دیگر